Vertex poduzetnička akademija

Vertex poduzetnička akademija zasnovana je na kombinaciji Design Thinking i LEAN metodologija. Prema Vertex pristupu, osnovni principi koji se koriste u programu podrške poduzetnicima su:
- Princip fokusa na ljude – prema kojem je svaka kreativna aktivnost po svojoj prirodi društvena, a svaka socijalna inovacija u centar fokusa dovodi ljudske probleme i potrebe;
- Pravilo neodređenosti, prema kojem je za kreativnost potrebno eksperimentirati sa granicama svog znanja i sposobnosti, omogućavajući da se stvari sagledavaju drugačije i drugih perspektiva;
- Pravilo re-dizajna, prema kojem je proces dizajniranja zapravo recikliranje već postojećeg dizajna (re-dizajn). Re-dizajn je rezultat promjene društvenih odnosa i novih tehnologija te evolucije ljudskih potreba;
- Pravilo o opipljivosti; koncept da činjenje ideja opipljivim uvek olakšava komunikaciju i omogućava dizajnerima da tretiraju prototipe kao "komunikacijske medije".

U skladu sa Design thinking i LEAN procesom, Vertex poduzetnički program se sastoji od pet modula:

1.Saosjećanje (Empathise) sa određenom populacijom izloženom određenom problemu ili fokusiranom na određenu potrebu. Sagledavanjem problema, polaznik razumijeva sve njegove aspekte, dimenzije i kontekst;
2. Definiranje problema (Define) – faza strukturiranja podataka, informacija i emocija prikupljenih u prvoj fazi. Rezultat uspostave strukture je jasno opisan problem/potreba;
3. Razvoj ideja (Ideate) za adresiranje problema – kreativni proces generiranja divergentnih, konvergentnih ili lateralnih rješenja za postavljeni problem;
4. Dizajn pilot rješenja – prototipa (Prototyping) kandidiranih u prethodnoj fazi. Izrada prototipa najčešće obuhvata čitavu seriju različitih modela koji se porede po nivou responsivnosti prema postavljenom problemu i efikasnosti i efektivnosti njegovog rješavanja;
5. Testiranje pilot rješenja u praksi (Test) – na stvarnoj ciljnoj populaciji, u realnim uslovima i imajući u vidu tržišta ograničenja i mogućnosti. Tek mjereći rezultate testiranja, moguće je evaluirati uspješnost ponuđenog rješenja i mogućnosti njegove eksploatacije u tržišnim uslovima.

Ključni dio Vertex programa je metodologija brzog ponavljanja koraka 4. i 5, u uvjetima tržišne procjene ponuđene inovacije, u skladu sa LEAN principima. U realnim uslovima, potrebno je provesti više iteracija ovih koraka kako bi se ponuđeno rješenje u potpunosti potvrdilo ili uklonilo sa tržišta. Ukoliko je provedena pravilno, metodologija omogućava uključivanje krajnjih korisnika (tržišta) da učestvuje u finalnom dizajnu proizvoda.

U realizaciji Vertex akademije, vrijeme potrebno za realizaciju svih modula je od 3-9 mjeseci, u zavisnosti od potrebnog broja ponavljanja koraka razvoja/prilagodbe prototipa i njegovog testiranja do dokaza uspješnosti modela ili do njegovog napuštanja.

Ukoliko želite više informacija o Vertex poduzetničkoj akademiji, molimo vas da nas kontaktirate na root@vertex.ba.